Platforma zakupowa b2b

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE EURUS Sp. z o.o. informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EURUS Sp. z o.o. ,Ignatki 40/1, Kleosin
16 – 001; kontakt pod numerem tel. + 48 691 880 665

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych oraz do nawiązywania przyszłych kontaktów w celu wykonania czynności niezbędnych do zawarcia i/lub realizacji umowy z Administratorem albo do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. archiwizacja, sprawdzenie wiarygodności gospodarczej kontrahenta, dochodzenie roszczeń, umożliwienie kontaktu w celu wykonania i rozliczenia umowy).

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/f/ ww. Rozporządzenia. Poza tym podstawą przetwarzania danych jest również uzasadniony interes Administratora, który musi posiadać kontakt do Pani/Pana, aby mieć możliwość zawarcia lub wypełnienia i rozliczenia zawartej umowy.

4. Odbiorcą danych jest ww. Administrator, w tym jego reprezentanci oraz pracownicy i współpracownicy wyznaczeni do wypełnienia zadań, przy których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. Dane mogą być udostępniane podmiotom z branży IT, ubezpieczeniowej, windykacyjnej lub obsługi prawnej, z którymi współpracuje Administrator przy realizacji celów przetwarzania.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do weryfikacji, przygotowania, obowiązywania, wykonania, rozliczenia i skutecznego rozwiązania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych i zobowiązań publicznoprawnych wynikających z zawartej z Administratorem umowy albo okres realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, nie krótszy niż 10 lat od udostępnienia danych Administratorowi.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na zasadach określonych ww. Rozporządzeniem.

7. Dane nie zostaną użyte do profilowania osób.

8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, chyba że co innego wynika z charakterystyki konkretnego kontraktu.

9. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy z Administratorem danych oraz uniemożliwienie kontaktu Administratora z osobą,której dane dotyczą.

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

Eurus logo footer

Eurus Sp. z o.o. © 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
RODO klauzula informacyjna | OWD
Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy